Внимание! Изменились банковские реквизиты для оплаты членских взносов!

 

  Реквизиты для оплаты 

 

  rekvizity_dlya_chlenskih_vznosov_2011.doc 

 

 

 

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Правлінням

ВГО “Асоціація учасників ЗПТ України

«20» березня 2010 року

 

«ДОПОВНЕНО»

Правлінням

ВГО “Асоціація учасників ЗПТ України

«02» серпня 2010 року

 

«ДОПОВНЕНО»

Правлінням

ВГО “Асоціація учасників ЗПТ України

«21» березня 2011 року

 

 

Положення про членство ВГО «Асоціація Учасників ЗПТ України»

 

Визначення

 

Всеукраїнська Громадська Організація «Асоціація учасників ЗПТ України» (далі – Асоціація) є національною спільнотою людей, що розділяють філософію зменшення шкоди і політику Асоціації. Діяльність Асоціації спрямована на підтримку і розвиток ініціатив пацієнтів ЗПТ (своїх членів), захист прав людей, що вживають наркотики, і заснована на принципах гуманізму, толерантності та всебічної підтримки дій в галузі забезпечення доступу до ефективних медичних та соціальних послуг, поліпшення якості замісного лікування, а також на повагу прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією України.

Діяльність Асоціації поширюється по всій території України через мережу регіональних представництв у 24 областях, Автономній Республіці Крим, м. Києві та Севастополі. Офіційні мови Асоціації - українська, російська та англійська.

 

Термінологія

 

Асоціація: скорочена назва інституції ВГО Асоціація учасників ЗПТ;

 

Асоціація ЗПТ, ASTAU - абревіатури назви Асоціації;

 

Правління: керівний орган Асоціації. Правління діє на підставі цього Положення та Статуту Асоціації. Правління складається не менше, ніж на 2/3 з учасників ЗПТ;

 

Конференція: вищий орган правління Асоціації. Конференція (загальні збори членів Асоціації) проводиться 1 раз на рік. Відповідно до Статуту Асоціації можливе скликання позачергової Конференції. Рішення про скликання позачергової Конференції приймає Правління;

 

Заявник: Особа, яка подала заяву про членство в Асоціації;

Кандидат в члени Асоціації ЗПТ: особа, заява в члени Асоціації котрої була підтримана на загальних зборах Правління.

 

Член Асоціації: дійсний член Асоціації, прийнятий на загальних зборах Правління до складу членів та оплативший річні членськи внески, та який має рівні права і обов'язки з усіма членами Асоціації;

 

Регіональний представник: особа, яка є членом Асоціації, уповноважена представляти інтереси (правові, матеріальні, господарські і т.п.) Асоціації на певній адміністративній території. Регіонального представника обирає і делегує Регіональна Рада (місцеві збори) членів Асоціації. Висунуту кандидатуру затверджує і наділяє повноваженнями Правління Асоціації;

 

Членські внески: щорічний внесок члена Асоціації, грошова сума (еквівалентна 40 гривень). Оплата членських внесків проводиться щорічно одноразово та не повертається у випадку припинення членства з Асоціації. Звіт про збір і витрачання членських внесків публікується на доступному для всіх членів інформаційному джерелі (інтернет-сайті) Асоціації. Фінансова діяльність Асоціації контролюється Ревізійним комітетом;

 

Регіональна Рада: збори членів Асоціації адміністративної території, що відповідає адміністративному поділу України (району, міста, області тощо);

 

1. Загальні положення

 

1.1. Асоціація учасників ЗПТ України є всеукраїнською членською громадською організацією.

1.2. Члени Асоціації ЗПТ беруть участь в роботі і формуванні діяльності Асоціації ЗПТ.

1.3. Члени Асоціації ЗПТ беруть участь у роботі вищого органу Асоціації ЗПТ– Конференції, мають право обирати і бути обраними до керівних органів Асоціації.

1.4. Реєстр членів Асоціації ведеться Правлінням, і доступний тільки для членів Асоціації.

 

2. Види членства

 

2.1. В Асоціації є лише індивідуальне членство.

2.2. Індивідуальні члени Асоціації складають основу членства Асоціація учасників ЗПТ.

 

3.Членство в Асоціації

 

3.1. Прийняття осіб до складу членів Асоціації здійснюється на загальних підставах, відповідно до Статуту та цього Положення.

3.2. Членами Асоціації можуть бути громадяни України, які досягли 20-ти річного віку (за винятком осіб, щодо яких відповідними органами прийнято рішення про обмеження їхньої участі у громадських та цивільних об'єднаннях), які поділяють і підтримують принципи зменшення шкоди, включаючи замісну підтримуючу терапію, як частину зменшення шкоди.

3.3. Прийом у члени Асоціації здійснюється на підставі поданої персональної заяви (див. Додаток 1) та за наявності підпису поручителя – особи, що є членом Асоціації протягом не менше 6 місяців. Заява розглядається Правлінням і протягом не більше, ніж 30 календарних днів Правління доводить обґрунтоване рішення про членство до Заявника в письмовому вигляді.

3.4. Порядок прийому та виходу членів з Асоціації визначається цим Положенням, яке затверджується Правлінням.

3.5. Після затвердження кандідатури нового члена на засіданні правління Асоціації ЗПТ, особа стає "кандидатом в члени Асоціації ЗПТ". Кандідат не має повноважєнь члена Асоціації.

3.6 Протягом 45 днів після інофрмування кандидата про прийняття рішення о приймі Заявника в члени Асоціації, Кандидат має сплатити членські внески за поточний рік. Кожен наступний рік члені Асоціації мають оплатити річні членські внески, але не пізніше, ніж за 45 днів (починаючи з 1 січня).

3.7. Після сплати членсків внесків кандитат стає полноправнитм членом Асоціації ЗПТ.

 

4. Обов'язки членів Асоціації ЗПТ

 

Члени мають наступні обов'язки:

4.1. Всебічно сприяти виконанню місії Асоціації, рішень Конференції і Правління Асоціації.

4.2. Дотримуватись Етичного кодексу Асоціації ( в розробці)

4.3. Не розголошувати конфіденційну інформацію та відомості, які прямо чи опосередковано здатні завдати шкоди Асоціації в цілому або окремим її членам, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

4.4. Сприяти зростанню позитивного громадського впливу Асоціації, брати активну участь в акціях та інших заходах Асоціації.

 

5. Права членів Асоціації ЗПТ

 

Члени мають такі права:

5.1. Обирати і бути обраними до керівних органів Асоціації.

5.2. Брати участь у діяльності Асоціації, визначеної Статутом Асоціації та іншими програмними документами Асоціації.

5.3. Надавати і нарівні з іншими членами отримувати правову, інформаційну, психосоціальну та іншу допомогу, організовану Асоціацією ЗПТ для своїх членів.

5.4. Вносити пропозиції щодо будь-якого питання діяльності Асоціації та бути залученими до процесу його вирішення, як на добровільних волонтерських засадах, так і в рамках професійної проектної діяльності, за можливості.

5.5. Запитувати і отримувати вичерпну інформацію про діяльність Асоціації не пізніше, ніж протягом 10 робочих днів після подання запиту Голові Правління у письмовому вигляді.

5.6. Конструктивно критикувати і приймати критику, давати оцінку діяльності Асоціації, її керівних та інших органів.

5.7. Вільно виходити з членів Асоціації ЗПТ.

 

6. Додаткові права членів Асоціації ЗПТ

 

Члени Асоціації мають наступні додаткові права:

6.1. Отримувати технічну допомогу у розробці проектних заявок (для організацій, де працюють або іншим чином беруть участь члени Асоціації, за умови, що діяльність цих організацій не суперечить принципам зменшення шкоди та Етичного кодексу Асоціації), підтримку при реєстрації осередків Асоціації, розробці та реалізації адвокаційної стратегії і перевагу при працевлаштуванні в проекти, що реалізуються Асоціацією.

6.2. Мати доступ до інформації з питань, пов'язаних із залученням експертів, консультантів, тренерів (базу даних яких веде Асоціація), а також брати участь в тренінгах, навчальних поїздках та інших заходах, які проводяться Асоціацією.

6.3. Оскаржувати рішення керівних органів Асоціації та звертатися з відповідними заявами у встановленому порядку.

 

7. Вихід з Асоціації.

 

7.1. Припинення членства в Асоціації можливе:

7.1.1. за рішенням самого члена Асоціації ЗПТ (при обов'язковому письмовому інформуванні Регіонального представника).

7.1.2. у разі припинення діяльності організації.

7.1.3. у разі смерті фізичної особи, яка є членом Асоціації ЗПТ.

7.1.4. у разі невиконання або порушення членом Асоціації цього «Положення про членство» (виключення відбувається за рішенням Правління, див п. 7.1.5 цього «Положення»), Етичного кодексу ( в розробці) або Статуту Асоціації.

7.2. Виключення з членів може бути ініційоване будь-яким членом Правління Асоціації ЗПТ, Головою наглядової ради або Головою ревізійної комісії у разі надання обґрунтованого запиту з доказом порушення членом Асоціації її Статуту, Етичного кодексу або цього «Положення про членство». Виключення з членів Асоціації здійснюється відповідно до наведеної в цьому Положенні процедурою:

7.3. Процедура виключення:

7.3.1. Регіональний представник письмово звертається з проханням до члена, на виключення якого отримано запит, надати протягом календарного місяця письмове пояснення. У разі якщо член Асоціації ігнорує вказане прохання, він автоматично втрачає членство в Асоціації через 30 календарних днів після звернення до нього регіонального представника.

7.3.2. Протягом наступних 15 календарних днів вся отримана інформація передається до Правління.

7.3.3. Протягом наступних 15 календарних днів Правління більшістю голосів приймає рішення щодо припинення або продовження членства в Асоціації.

7.3.4. У разі прийняття рішення про виключення тільки сторони, що беруть участь, інформуються про його результати у формі обґрунтованого письмового рішення.

7.3.5. Виключений із членів Асоціації може подати заяву про відновлення його в членах Асоціації. Розгляд його заяви проводиться в загальному порядку, згідно до цього Положення.

 

8. Заключні положення.

 

8.1. Дане Положення про членство в Асоціації учасників ЗПТ України набуває чинності «20» березня 2010.

8.2. Будь-які зміни в дане «Положення про членство в ВГО «Асоціації учасників ЗПТ України» можуть вноситися рішенням Правління, але не частіше 1 разу на рік.

8.3. Положення про членство в ВГО «Асоціації учасників ЗПТ України» з відповідними прийнятими змінами розсилається всім членам Асоціації (через регіональних представників) з використанням доступних інформаційних носіїв, а також публікується на сайті ВГО «Асоціація учасників ЗПТ України».

 

 

Завантажити: Положення про членство ЗАТВЕРДЖЕНО та дополнено

Завантажити: Заява про прийом в члени ВГО