Наш девіз 

 

Єдність. Підтримка. Розвиток  

                                 Единство. Поддержка. Развитие 

                                                          Unity. Support. Development.

 

 

 Місія:

 

збереження, підвищення якості та впровадження гуманних, науково -обгрунтованих  медичних та соціальних програм, які базуються на філософії зменшення шкоди від вживання наркотичних речовин, з метою поліпшення якості життя та захисту прав людини.

 

     ВГО «Асоціація  учасників ЗПТ України» -  всеукраїнське об’єднання,  створене для захисту прав, свобод, формування та підтримки активної громадської позиції її членів. 

 

-----------------------------------------

Головною метою Асоціації є реалізація та захист соціальних, економічних, медичних та інших законних прав і основних свобод своїх членів.

Основні завдання Асоціації: - сприяти наданню кожному члену Асоціації, здобути впевненість в своїх силах і активно приймати участь в діяльності з захисту і представлення своїх прав та інтересів;

- сприяти подоланню стигми та дискримінації до осіб, які вживають наркотичні речовини та мають потребу в захисті їх громадянських прав та свобод; визнанню осіб, які вживають наркотичні речовини, рівноцінними членами суспільства щодо питань отримання медичної, правової або соціальної державної та недержавної допомоги; формуванню позитивного іміджу програм зменшення шкоди, в тому числі замісної підтримувальної терапії;

- сприяти розробці та впровадженню інноваційних проектів, спрямованих на вивчення та застосування сучасних прогресивних методів медичної підтримки осіб, які вживають наркотичні речовини та їх соціальної та психологічної адаптації; допомоги наркозалежним особам отримати лікування ВІЛ/СНІД, гепатитів, туберкульозу та інших хвороб;

- сприяти пошуку та застосуванню форм конструктивної участі Асоціації в формуванні державних програм та практик допомоги особам, які вживають наркотичні речовини з метою привернення уваги органів влади, інших державних та недержавних структур та громадськості до проблем осіб, які вживають наркотичні речовини, в тому числі, які мають наркотичну залежність;

- сприяти підвищенню рівня інформованості членів Асоціації шляхом організації та проведенню наукових, інформаційно - просвітницьких заходів; участі членів Асоціації в міжнародному обміну та науковій і практичній співпраці; розвитку гендерно орієнтованих досліджень та програм;

- сприяти підвищенню активної громадської позиції членів Асоціації та звертатись до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських організацій, засобів масової інформації для досягнення мети та завдань Асоціації.

 

 

 

 

 

 Mission:

 

To maintain, improve, and implement humane, science-based health and social programs based on the philosophy of harm reduction of drug use in order to improve the quality of life of patients and promote human rights.

 

     NGO "Association of SMT Ukraine" - a national union, established to protect the rights, freedoms, forming and maintaining an active social position of its members.

 

-----------------------------------------

The main purpose of the Association is to promote and protect the social, economic, and health related rights, along with other legitimate rights and fundamental freedoms of the Association’s members.

The main objectives of the Association:

- Facilitate the development of confidence of each member in their ability to actively participate in events to protect and represent their rights and interests;

- Help to overcome the stigma and discrimination towards people who use drugs and protect their civil rights and freedoms, and recognize people who use drugs as equal members of society in order to obtain medical, legal, and social state and private assistance and create a positive image of harm reduction and substitution therapy;

- Promote the development and implementation of innovative projects aimed at understanding the application of advanced methods of modern medical support for people who use drugs as well as their social and psychological adaptation for addicts and people with HIV / AIDS, hepatitis, tuberculosis and other diseases;

- Facilitate rehabilitation and the formation of state programs and practices and help people who use drugs to attract the attention of governments and other public and private agencies to drug related issues including addiction;

- To promote increased awareness of the Association by organizing and conducting research, educational activities, the participation of members of the Association in international exchanges and scientific and practical cooperation, and the development of gender-oriented research and programs;

- Enhance the active social position of the Association and apply it to public bodies, local authorities, enterprises, NGOs, and the media in order to achieve the goals and objectives of the Association.