Положення про виконавчу дирекцію

Вернуться в раздел Руководство

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Правлінням
ВГО “Асоціація учасників ЗПТ України
«20» березня 2010 року


Положення
про Виконавчу дирекцію ВГО «Асоціація учасників ЗПТ України»


Основні терміни та поняття, що вживаються у цьому Положенні

 

Положення: Положення про Виконавчу дирекцію  ВГО «Асоціація учасників ЗПТ України». 

Асоціація: ВГО «Асоціація учасників ЗПТ України».

Конференція: вищий орган правління Асоціації. Конференція (загальні збори членів Асоціації) проводиться 1 раз на рік. Відповідно до Статуту Асоціації можливе скликання позачергової Конференції.
Правління: орган управління Асоціацією, правління ВГО «Асоціація учасників ЗПТ України».
Виконавчий директор: Виконавчий директор Асоціації призначений Правлінням Асоціації. Правління Асоціації, в особі Голови Правління, укладає строковий контракт з Виконавчим директором, який є штатним працівником Асоціації.

 

1. Загальні положення
Безпосереднє виконання статутних та програмних завдань Асоціації здійснює Виконавча дирекція Асоціації, що складається із співробітників Асоціації та очолюється Виконавчим директором Асоціації. Співробітники Асоціації та Виконавчий директор працюють на умовах трудового договору або на інших умовах, передбачених законодавством України.

 

2. Мета створення та діяльність
Виконавча дирекція створюється та здійснює свою діяльність під керівництвом Правління Асоціації з метою проведення діяльності, визначеної Конференцією, та ведення господарсько-фінансової діяльності.

 

3. Статус Виконавчої дирекції
3.1. Виконавча дирекція є постійно діючим органом Асоціації.
3.2. Виконавча дирекція підзвітна Правлінню Асоціації та Ревізійній комісії.

 

4. Компетенція Виконавчої дирекції

Для виконання завдань в своїй діяльності, Виконавча дирекція:
4.1. Голови Правління та Виконавчий директор організують розробку проект Робочого плану на 1 рік та подають його на розгляд Правління.
4.2. Виконує поточні завдання згідно з затвердженим Планом роботи Асоціації на рік, здійснює оперативне рішення питань поточної діяльності, веде діловодство.
4.3. Підтримує постійний зв’язок з членами Асоціації.
4.4. Оформляє протоколи засідань Конференції та Правління Асоціації.
4.5.Надає консультативну допомогу членам Асоціації стосовно застосування чинного законодавства, правил та положень.
4.6. Готує та надсилає матеріали для інформування громадських організацій та державних виконавчих органів про результати діяльності Асоціації.
4.7. Організує ведення бухгалтерського та податкового обліку, реалізацію поточних планів, програм.
4.8. Організовує та проводить семінари, конференції, наради.
4.9. Бере участь у юридичному захисті членів Асоціації.
4.10. Складає річний баланс, річний звіт про фінансові та програмні результати роботи, податковий звіт про використання коштів.

 

5. Склад та формування Виконавчої дирекції
5.1. Виконавча дирекція складається із відділів (департаментів). Відкриття та закриття відділів (департаментів) Виконавчої дирекції затверджується рішенням зборів  Правління Асоціації.
5.2. Очолює Виконавчу дирекцію Виконавчий Директор, який призначається Правлінням та обирається на конкурсних засадах.
5.3. Виконавчий директор Асоціації:
- у межах річного кошторису, затвердженого Правлінням, призначає керівників відділів (департаментів), шляхом проведення конкурсного відбору наймає співробітників Виконавчої дирекції згідно до затверджених Правлінням положень про кадрову політику та посадових інструкцій;
- затверджує правила внутрішнього розпорядку роботи Виконавчої дирекції Асоціації;
- здійснює керівництво поточною господарською-фінансовою діяльністю Асоціації;
- відкриває та закриває поточні, кредитні, депозитні рахунки у банківських установах;
- у межах затвердженого Правлінням поточного кошторису та пріоритетів Стратегічного плану укладає угоди із зовнішніми організаціями, а також закордонними юридичними та фізичними особами;
- планує діяльність Виконавчої дирекції;
- представляє Виконавчу дирекцію на засіданнях Правління Асоціації;
- звітує перед Правління про діяльність Виконавчої дирекції;
- виконує інші повноваження згідно Статуту Асоціації;
- здійснюючи свої повноваження, Виконавчий директор видає накази, розпорядження та інші акти, які обов’язкові для виконання співробітниками Асоціації. В межах своїх повноважень розпоряджається майном та коштами Асоціації;
- у випадку неможливості виконання Виконавчим директором своїх обов'язків його заміщає заступник за дорученням (довіреністю) на здійснення повноважень. При цьому до нього переходять усі повноваження Виконавчого директора. Якщо Виконавчий директор не здатний виконувати свої обов’язки протягом 6 місяців, оголошується конкурс на заміщення посади Виконавчого директора.

 

6. Трудовий колектив Виконавчої дирекції
6.1. Співробітники Виконавчої дирекції Асоціації приймаються на роботу Виконавчим директором Асоціації. Виконавчий директор Асоціації укладає з працівниками строкові контракти або інші види трудових угод на виконання посадових обов’язків.
6.2. Організаційно-технічне, фінансове забезпечення Виконавчої дирекції здійснюється за рахунок коштів, які надходять згідно статутної діяльності.

 

7. Зміни та доповнення до Положення
7.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Правління не частіше 1 разу на рік, з обов’язковою публікацією зміненого положення на сайті Асоціації.